𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀 – 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒

 
𝑇𝑎𝑥𝑖 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑁𝑔𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 02 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑇𝑎𝑥𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔
𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑇𝑎𝑥𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡
 
𝟎𝟏. 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐎𝐍 :
– Áp dụng với khách hàng đi chuyến ngắn với 03 mệnh giá phổ thông 20.000, 50.000, 100.000
– Nếu dư tiền trên thẻ Coupon, lái xe sẽ hoàn lại tiền cho Khách hàng
 
𝟎𝟐. 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 ( 𝐒𝐄𝐂)
– Áp dụng với khách hàng doanh nghiệp, có nhu cầu đi trước thanh toán tiền sau

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp :